lunes, 21 de junio de 2010

NOTA ACLARATORIA DEL "POETA BANCARI"

Matilda Sagan, Bodegón para una crisis
Hemos recibido esta respuesta o nota aclaratoria firmada por un misterioso poeta, "El poeta bancari" (experto bancario, según nos informa, ¿no será acaso descendiente de otro personaje, "El banquero anarquista", de Pessoa?), cuyo contenido puede ser de lo más polémico. Escrita en lengua catalana, ofrecemos al final traducción de la nota:

De llegendes (econòmiques) urbanes i altres confusions col·lectives benintencionades (o no)

L’estat de crispació en que ens ha sumit la persistència de la crisi, fa que proliferin arreu algunes idees sobre les seves causes i conseqüències que a força de popularitzar-se acaben convertides en veritats obvies. Aquestes llegendes, certeses a ulls del seus creients, triomfen perquè ofereixen a tothom una explicació fàcil i evident del que està passant, així com un blanc visible per a la justa ira del tribulat ciutadà.

Una de les de més èxit és que l’Estat Espanyol ha abocat milers de milions d’euros per a salvar la crisi bancària, milions que s’haurien d’haver destinat directament als ciutadans afectats per la desfeta econòmica. Dons bé, la veritat és que, a diferència de la majoria dels altre països occidentals, Espanya no ha hagut de desemborsar fins al present ni un euro per aquesta finalitat. El que sí ha fet, en sintonia amb mesures acordades en l’àmbit de la UE és destinar una partida pressupostaria a facilitar préstecs per aquells bancs que en el futur poguessin tenir problemes. Com tantes altres mesures que es prenen en aquests moments, la seva raó última és la de donar confiança, en aquest cas als clients de les entitats.

És cert que el Banc d’Espanya ha hagut d’intervenir darrerament dues Cajas de Ahorro, però els diners que hi ha destinat han sortit íntegrament del Fons de Garantía al qual els propis Caixes i Bancs destinen, any rere any, una part dels seus beneficis. I ho fa precisament per solucionar aquestes situacions sense emprenyar a ningú de fora del sector i, molt menys, tirar de fons públics. Els que sí han donat l’espectacle d’abocar milers de milions dels ciutadans a reflotar entitats privades en fallida han estat els flamants governs dels EEUU, del Regne Unit, de Bèlgica, d’Holanda, de Finlàndia, d’Alemanya... en fi, els països on rau la flor i nata de la ciència i la pràctica econòmica. Davant d’aquest allau de decisions dels “Grans”, la gent extrapola que aquí, atès que som més covards i ignorants (Espriu dixit), segur que hem hagut de fer el mateix...
I si nosaltres ho creiem, perquè no ho haurien de creure els ciutadans d’aquests grans estats? El que ja no es tan comprensible és que també ho creguin, o ho semblin creure, la gent experta en economia, els professionals dels diaris econòmics, els propers al centres de decisió i, de retruc, els gurus dels famosos “mercats”. Que tinguin aquesta opinió del nostre sistema bancari no és ociós; si tu has de deixar diners a una família de qui es diu que els seus membres estan a punt de perdre les seves possessions (els diners que tenen en els comptes bancaris), t’ho pensaràs unes quantes vegades abans de fer-ho, i si ho fas els aplicaràs un tipus d’interès ben alt, ja que t’arrisques a no cobrar. Això és el que ha estat passant darrerament amb el Deute Públic emès pel Regne d’Espanya i que ha estat (ho dic en passat perquè sembla que la tendència està canviant) escanyant el crèdit i encarint la recuperació.


Quina és la realitat? Al llarg d’aquests darrers mesos ho he dit allà on ha sorgit el tema: Espanya té el sector bancari més potent, eficient i solvent del món. Quan ho afirmo, l’auditori em mira amb sorpresa i desconcert, com? Si no sabessin dels meus quaranta anys d’experiència professional en llocs de responsabilitat en banca, la resposta seria, en el millor dels casos, el somriure commiseratiu; com que a més saben que no tinc per costum emetre “boutades” en les coses serioses, al menys sembro el dubte.

Un dubte que poden donar per esvaït. Quan me’n vaig assabentar que el Banc Central Europeu faria una prova d’estrès a les 25 entitats bancàries més grans de la UE, no vaig tenir dubte de quins serien els resultats. Tan de bo m’hi hagués pogut jugar uns eurets... La prova d’estrès consisteix, ras i curt, en simular la pitjor de les situacions que es poden donar en cada entitat i veure què passaria. La setmana passada van començar a filtrar-se els resultats: el número u en solidesa i solvència era el Banc de Santander. Al cap d’un parell de dies es va filtrar qui era el número dos: el BBVA... Ignoro si hi ha més bancs espanyols a la llista de testats, però si n’hi ha, em jugo un pèsol a que surt entre els deu primers.


Això és així degut a tres factors: La normativa del banc d’Espanya, l’aposta tecnològica i la professionalitat del personal. Entraré només en la primera que és la que ens interessa ara. Una de les moltes normes que contribueixen a que el nostre panorama sigui millor que els dels competidors estrangers és que aquí l’entitat financera té l’obligació de dotar (detraure dels beneficis) el muntant total d’un préstec als 91 dies de produir-se l’impagament del rebut. En general, a l’estranger això es fa només quan el préstec ha quedat del tot impagat. El resultat és que aquí no hi ha sorpreses; si finalment no es torna el crèdit, aquest ja està descomptat dels resultats, i si es torna, es desdota i s’incrementen els beneficis, és a dir, nosaltres ens posem sempre en el pitjor dels casos. A fora, amb el seu sistema passa que hi ha més merda latent sota les catifes que el que declaren els balanços contables. Els creadors d’opinió forans desconeixen aquestes normes i ens jutgen amb les seves, i tenint en compte el pastís de préstecs hipotecaris nascuts del gran boom de la construcció, que estan en els balanços dels nostres bancs, profetitzen el desastre. Amb aquest panorama hi ha especuladors que, jugant contra el Deute Públic Espanyol s’estan fent d’or. Se m’acudeix la innocent pregunta de per què la majoria dels medis econòmics mundials, especialment els anglosaxons no fan res per remeiar la seva ignorància sobre el nostre ordenament financer... Com a l’acudit de les enquestes: No sap però contesta?


El poeta bancari
........................................

(Trad.)

De leyendas (económicas) urbanas y otras confusiones colectivas bienintencionadas (o no)

El estado de crispación en que nos ha sumido la persistencia de la crisis, hace que proliferen por todas partes algunas ideas sobre sus causas y consecuencias que a fuerza de popularizarse acaban convertidas en verdades obvias. Estas leyendas, certezas para sus creyentes, triunfan porque ofrecen a todo el mundo una explicación fácil y evidente de lo que está pasando, así como un blanco visible para la justa ira del atribulado ciudadano.

Una de las de más éxito es que el Estado Español ha invertido miles de millones de euros para salvar la crisis bancaria, millones que se tendrían que haber destinado directamente a los ciudadanos afectados por el descalabro económico. Pues bien, la verdad es que, a diferencia de la mayoría de los otro países occidentales, España no ha tenido que desembolsar hasta el presente ni un euro para esta finalidad. Lo que sí ha hecho, en sintonía con medidas acordadas en el ámbito de la UE, es destinar una partida presupuestaria para facilitar préstamos a aquellos bancos que en el futuro pudieran tener problemas. Como tantas otras medidas que se toman en estos momentos, su razón última es la de dar confianza, en este caso a los clientes de las entidades.

Es cierto que el Banco de España ha tenido que intervenir últimamente dos Cajas de Ahorro, pero el dinero que ha destinado ha salido íntegramente del Fondo de Garantía, en el cual las propias Cajas y Bancos destinan, año tras año, una parte de sus beneficios. Y lo hace precisamente para solucionar estas situaciones sin fastidiar a nadie de fuera del sector y, mucho menos, tirar de fondos públicos. Los que sí han dado el espectáculo de verter miles de millones de los ciudadanos para reflotar entidades privadas en bancarrota han sido los flamantes gobiernos de los EEUU, del Reino Unido, de Bélgica, de Holanda, de Finlandia, de Alemania ... en fin, los países donde radica la flor y nata de la ciencia y la práctica económicas. Delante de esta avalancha de decisiones de los "Grandes", la gente extrapola que aquí, dado que somos más cobardes e ignorantes (Espriu dixit), seguro que hemos tenido que hacer lo mismo ...

¿Y si nosotros lo creemos, porque no tendrían que creerlo los ciudadanos de estos grandes estados? Lo que ya no es tan comprensible es que también lo crean, o lo parezcan creer, la gente experta en economía, los profesionales de los diarios económicos, los más próximos a los centros de decisión y, de rebote, los gurús de los famosos "mercados". Que tengan esta opinión de nuestro sistema bancario no es ocioso; si tú tienes que dejar dinero a una familia de quien se dice que sus miembros están a punto de perder sus posesiones (el dinero que tienen en las cuentas bancarias), te lo pensarás unas cuantas veces antes de hacerlo, y si lo haces les aplicarás un tipo de interés bien alto, ya que te arriesgas a no cobrar. Eso es lo que ha estado pasando últimamente con la Deuda Pública emitida por el Reino de España y que ha sido (lo digo en pasado porque parece que la tendencia está cambiando) asfixiando el crédito y encareciendo la recuperación.

¿Cuál es la realidad? A lo largo de estos últimos meses lo he dicho allí donde ha surgido el tema: España tiene el sector bancario más potente, eficiente y solvente del mundo. Cuando lo afirmo, el auditorio me mira con sorpresa y desconcierto, ¿cómo? Si no supieran de mis cuarenta años de experiencia profesional en sitios de responsabilidad en banca, la respuesta sería, en el mejor de los casos, la sonrisa compasiva; como además saben que no tengo por costumbre emitir "boutades" en las cosas serias, al menos siembro la duda.

Una duda que ya pueden dar por desvanecida. Cuando me enteré de que el Banco Central Europeo haría una prueba de estrés a las 25 entidades bancarias más grandes de la UE, no tuve duda de cuáles serían los resultados. Ojalá me hubiera podido jugar unos eurillos ... La prueba de estrés consiste, en pocas palabras: simular la peor de las situaciones que se pueden dar en cada entidad y ver qué pasaría. La semana pasada empezaron a filtrarse los resultados: el número uno en solidez y solvencia era el Banco de Santander. Al cabo de un par de días se filtró cuál era el número dos: el BBVA ... Ignoro si hay más bancos españoles en la lista de testados, pero si los hay, me juego un guisante a que sale entre los diez primeros.

Eso es así debido a tres factores: La normativa del banco de España, la apuesta tecnológica y la profesionalidad del personal. Entraré sólo en la primera que es la que nos interesa ahora. Una de las muchas normas que contribuyen a que nuestro panorama sea mejor que los de los competidores extranjeros, es que aquí la entidad financiera tiene la obligación de dotar (detraer de los beneficios) el montante total de un préstamo a los 91 días de producirse el impago del recibo. En general, en el extranjero eso se hace sólo cuando el préstamo ha quedado del todo impagado. El resultado es que aquí no hay sorpresas; si finalmente no se devuelve el crédito, éste ya está descontado de los resultados, y si se devuelve, se desdota y se incrementan los beneficios, es decir, nosotros nos ponemos siempre en el peor de los casos. En otros países, con su sistema, lo que sucede es que hay más mierda latente bajo las alfombras de lo que declaran los balances contables. Los creadores de opinión foráneos desconocen estas normas y nos juzgan con las suyas, y teniendo en cuenta el pastel de préstamos hipotecarios nacidos del gran boom de la construcción, que están en los balances de nuestros bancos, profetizan el desastre. Con este panorama hay especuladores que, jugando contra la Deuda Pública Española, se están haciendo de oro. Se me ocurre la inocente pregunta de por qué la mayoría de los medios económicos mundiales, especialmente los anglosajones, no hacen nada para remediar su ignorancia sobre nuestro ordenamiento financiero ... Como el chiste de las encuestas: ¿No sabe, pero contesta?

El poeta bancario

8 comentarios:

Ulises dijo...

Quizá tenga razón "El Poeta Bancari", quiero decir una "razón bancaria". Si fuera así, ¿entonces sería cierto el argumento de nuestro gobierno al decir que existe una conjura internacional contra el sistema financiero español?
¿Tan sólidos son nuestros Bancos y Cajas?

Sorprendida

Ulises dijo...

No sé si los profesionales de la Banca, como parace ser "El poeta bacari", pueden ver con plena objetividad lo que está sucediendo. Lo que se llama "deformación profesional".
Ojalá no se equivoque en su análisis y nuestro sistema bancario sea de los más solventes.

Ahorrador

Ulises dijo...

Admitamos que los Bancos españoles son solventes(las Cajas es otro tema, con la presencia de los partidos políticos en los consejos de administración).
Entonces, me pregunto: ¿Por que permiten que vaya creciendo el desprestigio de la economía española? ¿No podrían ponerse de acuerdo Bancos y Gobierno para salir al paso de tantos ataques financieros?
¿Todo el mundo financiero y político (incluso Obama) está equivocado al exigirnos medidas y reformas?

Exinversor

Ulises dijo...

Ya sabemos que los especuladores carecen de entrañas. Si en el Estado español, por culpa de sus propias deficiencias democráticas, se pasan el día corrompiéndose unos a otros, desuniéndose en lo bueno y uniéndose en lo malo para un país, es lógico que los de afuera, especuladores y competidores políticos, se aprovechen de nuestra fragilidad política y nos arruinen más, si cabe. Si te pones bien, te la van a dar.

Experto en zancadillas

Ulises dijo...

¿Quién fue el responsable del boom de la construcción? ¿Los Bancos y Cajas no eran también propietarios de Empresas de la Construcción o Inmobiliarias (por ejemplo, "La Inmobiliaria Colonial", de "La Caixa", que luego se la vendió)?
¿Los tasadores de pisos no son enviados por los propios Bancos y Cajas, y no son ellos los que valoran o tasan económicamente el valor de los pisos para facilitar los créditos de compra de los mismos? ¿Quiénes embargan los pisos que ellos han tasado y valorado y, además, se quedan como acreedores?
Gobiernos, Bancos y Cajas, no son inocentes de la crisis actual. Los especuladores internacionales han aparecido después, carroñeros del cadáver español.

Resentido

Ulises dijo...

Pues yo estoy de acuerdo con la nota del "Poeta bancari". A muchos, carroñeros, les interesa matarnos antes de tiempo.
También es verdad, como decía otro comentarista, que nos hemos puesto demasiado bien para ser abatidos: cuando en tu propia casa reina el desorden, los de afuera vendrán y te dejarán con el culo económico al aire.

Pitonisa

Nadal dijo...

Estoy de acuerdo con el poeta bancari pero no puedo ignorar que las cuentas "del Gran Capitan" que hacen los bancos, y en general todo el mundo financiero, se hacen mediante "ingeniería financiera" y últimamente, incluso con "magia financiera". Por ello y por el hermetismo de los Bancos Centrales, su situación y sus intereses son de una opacidad insuperable.
No puedo olvidar que cuando vivíamos tiempos de bonanza y euforia económica, cualquier hijo de vecino, en su ignorancia financiera, decía: esto no puede ser, esto acabará mal...
Y no puedo creer que las más altas instancias con los mejores profesionales y expertos, no lo supieran. Y tampoco puedo creer que si antes daban todo el dinero y más, al mercado y ahora lo retiran, sea por un casual circunstancial e inocente.
La calificación de las entidades financieras, será positiva, o no, según convenga. Pero lo que sí es seguro, es que lo pagaremos los de siempre. Porque ya lo dijo el Cristo. "... y al que poco tiene, lo poco que tiene le será quitado".
Y por si alguien se hace la ilusión de vivir sin dinero, le informo que los raros y escasos lugares donde aún se vivía así, están siendo inundados por el Oceano, debido al cambio climático, fruto del dinero.
Pero tampoco debemos olvidar que "cualquier noche, puede salir el sol".

Ulises dijo...

Ho ha dit l'Obama:
calen mesures financeres i reformes laborals.
Paraula de Déu.

Creient